ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. โครงการเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
2. การจัดการขยะตามหลัก ๓Rs (Reduce, Recycle, Reuse)
3. คณะกรรมการผู้ชำนาญการในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA)
4. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านการจัดการน้ำเสียตามพรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ ๒๕๓๕ มาตรา ๘๐ให้แก่ประชาชน
5. " ส่งเสริมให้ครัวเรือน ร้านอาหาร และอาคาร มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก "
6. จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด
7. รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปลอดการเผาในพื้นที่ชุมชน
8. โครงการการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่
9. การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียนนักศึกษาในโรงเรียนและสถานศึกษาทุกระดับ
10. ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพน้ำแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำสาขาในพื้นที่รับผิดชอบของสสภ.๑
11. ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพน้ำแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำสาขาในพื้นที่รับผิดชอบของสสภ.๑
12. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในการตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และค่านิยมในการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
13. โครงการลดเผา ลดคาร์บอน